Poczuj klimat

Konkurs na piosenkę (utwór słowno-muzyczny) o Radawie

Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Wiązownica.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego utworu słowno-muzycznego autorstwa i kompozycji własnej, który będzie posiadał warstwę tekstową tematycznie nawiązującą do miejscowości Radawa położonej w Gminie Wiązownica na Podkarpaciu.

Czas trwania utworu powinien wynosić od 3 do 6 minut.

1. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 2 utwory.

2. Nadesłane kompozycje nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.

3. Utwór musi posiadać tekst w języku polskim.

4. Utwory nagrane na płycie CD wraz z:

a. wydrukowanym tekstem piosenki,

b. oświadczeniem potwierdzającym posiadanie pełni praw autorskich tegoż utworu słowno-muzycznego w myśl Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie
    autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t.),

c. oświadczeniem zobowiązującym autora utworu w przypadku wygrania konkursu do zawarcia umowy o nieodpłatnym przekazaniu praw autorskich
    na rzecz Gminy Wiązownica,

    należy nadesłać podpisane do dnia 10 czerwca 2015 roku (decyduje data wpływu) na adres:

Urząd Gminy Wiązownica
Wiązownica 208
37-522 Wiązownica
z dopiskiem „Konkurs na utwór muzyczny o Radawie”.

5. Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Jury zostanie powołane przez Organizatora.

7. Decyzje Jury są ostateczne.

8. Organizator przewiduję nagrodę pieniężną dla najlepszego utworu w kwocie 1000 zł.

9. Organizator zastrzega sobie nie rozstrzygnięcie konkursu bez podawania przyczyn.

10. Konkurs będzie się składał z jednego etapu, ogłoszenie wyników do 20.06.2015 r.

11. Nadesłane utwory nie będą zwracane.

12. Zwycięzca zobowiązany jest do pokwitowania odbioru nagrody na formularzu przygotowanym przez Organizatora.

13. Dodatkowe informacje:
     Krzysztof Strent, email: sekretarz@wiazownica.com.

Kliknij, aby pobrać powyższy regulamin .DOC

Konkurs na piosenkę o Radawie
źródło: www.wiazownica.com