Poczuj klimat

Kompleksy boisk „Moje Boisko - ORLIK 2012” są otwarte

Informujemy, że kompleksy boisk „Moje Boisko - ORLIK 2012” są czynne i dostępne dla wszystkich chętnych.

Godziny otwarcia „Orlika” w Wiązownicy:
poniedziałek od 15.00 do 19.30
wtorek od 15.00 do 20.30
środa od 15.00 do 19.30
czwartek od 15.00 do 20.00
piątek od 15.00 do 20.00
sobota od 14.00 do 19.00

Godziny otwarcia „Orlika” w Piwodzie:
od poniedziałku do soboty od 15.30 do 20.30

Godziny otwarcia „Orlika” w Zapałowie:
od poniedziałku do soboty od 16.00 do 21.00

Godziny otwarcia „Orlika” w Radawie:
od poniedziałku do soboty od 15.30 do 20.30

Informacje oraz rezerwacje boisk dostępne u Animatorów obiektów pod numerami:
„Orlik” Wiązownica - tel. 732 816 802
„Orlik” Piwoda - tel. 782 869 495
„Orlik” Zapałów - tel. 661 087 192
„Orlik” Radawa - tel. 532 531 393

Godziny otwarcia mogą ulec zmianie, informacja na temat zmian dostępna na tablicy ogłoszeń „ORLIKA”.

Uwaga!
Korzystający z obiektów są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania regulaminu. Zabrania się z korzystania z kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” poza godzinami otwarcia.

05.04.2019

OBUWIE ZGODNE Z REGULAMINEM

Obuwie dozwolone

OBUWIE ZAKAZANE

Obuwie zakazane
REGULAMIN
KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH
„MOJE BOISKO-ORLIK 2012”
W GMINIE WIĄZOWNICA


 1. Administratorem kompleksu boisk sportowych jest Urząd Gminy w Wiązownicy.
 2. Wejście na obiekt równoznaczne jest z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu przez użytkowników.
 3. Boiska czynne są w następujących terminach:
 1. boiska dostępne dla szkół w dniach, w których odbywają się zajęcia szkolne:
poniedziałek - piątek: godz. 8.00 - 14.00
 1. boiska dostępne dla wszystkich chętnych: informacja na Orliku
 2. w miesiącach lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
 1. Dopuszcza się możliwość rezerwacji boiska u opiekuna obiektu dla grup powyżej 10 osób, nie wcześniej jednak niż 3 dni przed zamiarem skorzystania z boiska. Nie będzie prowadzona rezerwacja stała.
 2. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 3. Kluby sportowe działające na terenie Gminy Wiązownica mogą korzystać z obiektów sportowych do celów treningowych po uprzednim uzgodnieniu z opiekunem obiektu.
 4. Za rzeczy pozostawione w szatni i na boisku administrator obiektu i opiekun nie ponoszą odpowiedzialności.
 5. Osoby do 12-go roku życia mogą korzystać z kompleksu boisk jedynie w obecności i pod nadzorem osób dorosłych (rodzic, instruktor, trener, animator, nauczyciel). Opiekun opuszcza obiekt ostatni po wyjściu całej grupy, za którą jest odpowiedzialny.
 6. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych (obfite opady deszczu), opiekun kompleksu może zabronić korzystania z obiektu.
 7. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego zmiennego, z zastrzeżeniem pkt. 13a.
 8. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.
 9. Sprzęt sportowy wydaje opiekun obiektu. Pobierający sprzęt po skończonych zajęciach zobowiązany jest zwrócić pobrany sprzętu.
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
 1. używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców;
 2. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np.: rower, motorower, deskorolka, rolki itp.;
 3. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
 4. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
 5. palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy;
 6. zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;
 7. przeszkadzania w zajęciach lub grze;
 8. zakłócania porządku i używania wulgarnych słów;
 9. wprowadzania zwierząt;
 10. korzystania z boisk bez zgody opiekuna obiektu;
 11. przebywania na terenie boisk osobom poniżej 15 roku życia po zmroku z wyjątkiem zorganizowanych grup pod opieką osoby dorosłej odpowiedzialnej za grupę;
 12. przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia;
 1. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 13 korzystania z boisk podejmuje opiekun obiektu, który w zależności od sytuacji może:
 1. nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;
 2. zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie;
 3. nakazać opuszczenie terenu boisk;
 4. zakazać dalszych wstępów na kompleks.
 1. Administrator kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody w 100% wartości zniszczeń.

 2. Prowadzący zajęcia (nauczyciel, trener, instruktor, animator sportu, trener środowiskowy) jest zobowiązany powiadomić administratora o każdym zaistniałym wypadku lub kontuzji ćwiczącego.
 1. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez opiekuna obiektu.
 2. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów ppoż. i bhp, a w szczególności zastosowania się do uwag opiekuna obiektu.
 3. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno-administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego.
źródło: www.wiazownica.com