Poczuj klimat

Dzienny Dom Senior+ w Radawie

Ogłoszenie naboru uczestników do Dziennego Domu „Senior+” w Radawie

Dzienny Dom Senior+ w Radawie

Wójt Gminy Wiązownica zaprasza mieszkańców Gminy Wiązownica do składania deklaracji uczestnictwa do Dziennego Domu „Senior+” w Radawie.

Dzienny Dom "Senior+" w Radawie jest miejscem dziennego pobytu, wspólnych spotkań i przede wszystkim aktywizacji seniorów powyżej 60. roku życia, nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych na terenie gminy Wiązownica. Celem działalności Dziennego Domu jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, poprzez zapewnienie im aktywnych form samorealizacji, zarówno w sferze kultury, rozrywki, zdrowia, aktywnego spędzania czasu wolnego jak i rozwijania własnych zainteresowań.

Realizacja zajęć odbywać się będzie w Dziennym Domu „Senior+” w Radawie, w budynku zlokalizowanym przy ulicy Letniskowej 35 w Radawie. Seniorom zostanie udostępniona infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego. Planowany termin działania Dziennego Domu „Senior+” to 1 stycznia 2020 r. Placówka będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku, minimum 8 godzin dziennie. Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior+” będzie obejmował w szczególności:

  • usługi socjalne,
  • usługi edukacyjne oraz kulturalno-oświatowe,
  • aktywność ruchową oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne,
  • terapię zajęciową, w tym udział w przygotowaniu posiłków, praniu, prasowaniu,
  • pielęgnacji roślin i terenu wokół Dziennego Domu, zajęcia plastyczne,
  • usługi aktywizujące społecznie.

Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu "Senior+" mogą być osoby nieaktywne zawodowo, po 60 roku życia zarówno kobiety jak i mężczyźni, będący mieszkańcami gminy Wiązownica. Zakłada się objęcie wsparciem 20 osób. W procesie rekrutacji uczestników Dziennego Domu „Senior+” w Radawie będą również brane pod uwagę kryteria dodatkowe, do których zalicza się:

  • odległość zamieszkania najbliższej rodziny,
  • sytuacja rodzinna,
  • dochód na członka rodziny.

W przypadku, gdy taka sama liczba osób będzie spełniała w takim samym stopniu w/w kryteria, o zakwalifikowaniu do Dziennego Domu „Senior+” decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby, którym w procesie rekrutacji nie udało się zakwalifikować do Dziennego Domu „Senior+” zostaną umieszczone na liście rezerwowej i będą miały pierwszeństwo zakwalifikowania się w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej.

Korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu „Senior+” będzie częściowo odpłatne. Opłata obejmować będzie korzystanie z miejsca pobytu oraz wyżywienia. Wysokość opłaty za pobyt ustalona zostanie w drodze indywidualnej decyzji administracyjnej o skierowaniu na pobyt dzienny do Dziennego Domu „Senior+”.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Dziennym Domu „Senior+” w Radawie proszone są o składanie deklaracji uczestnictwa w zajęciach w Dziennym Domu „Senior+ w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązownicy przy ul. Warszawskiej 15 w terminie do 06 grudnia 2019 r. Wzór deklaracji uczestnictwa do Dziennego Domu „Senior+” można pobrać ze strony internetowej (w załączniku) oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownicy, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica.

Szczegółowe zasady rekrutacji uczestników do Domu Dziennego „Senior+” w Radawie ustalone zostały w „Regulaminie rekrutacji uczestników Dziennego Domu „Senior+” w Radawie” stanowiącym Załączniki Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/2019 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 21.11.2019 r. w sprawie regulaminu rekrutacji uczestników Dziennego Domu „Senior+” w Radawie”.

Szczegółowych informacji na temat naboru uczestników do Dziennego Domu „Senior+” w Radawie udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownicy, pok. nr 9 i 11 oraz pod numerem telefonu 16 622 36 70.

1. Zarządzenie w sprawie regulaminu rekrutacji 2.docx
2. Załącznik do zarządzenia 1.docx
3. Deklaracja uczestnictwa WZ R 2.docx
4. Zaświadczenie lekarskie 2.docx
www.wiazownica.com 22.11.2019
Dzienny Dom Senior+ w Radawie
Dzienny Dom Senior+ w Radawie
Dzienny Dom Senior+ w Radawie
Dzienny Dom Senior+ w Radawie
Dzienny Dom Senior+ w Radawie
Dzienny Dom Senior+ w Radawie
Dzienny Dom Senior+ w Radawie
Dzienny Dom Senior+ w Radawie
źródło: www.wiazownica.com